Søndagsskole

Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig”. I søndagsskolen giver vi børnene Jesu velsignelse ved at fortælle dem det kristne evangelium. Vi underviser dem i Bibelen, synger kristne børnesange og lærer dem bibelvers. Der kommer børn fra forskellig baggrund, men alle har brug for at høre evangeliet!

Sange til bogen “Lad de små børn komme til mig

Søndagsskolesange

(mp3 med tekster)

Kristuskirkens søndagsskole synger vi mange sange. Vi vil gerne at andre børn og deres forældre får mulighed for at lære vores sange og synge med på dem.  Derfor lægger vi dem ind på hjemmesiden. Når vi synger, priser vi Gud, og vi har fælleskab med hinanden, og Guds Ord bliver klart for os på en særlig måde. “Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere. … Herren har kundgjort sin frelse, for folkenes øjne” (Salme 98,1-2).

1. Thi således elskede Gud verden

Fra al evighed har Gud Fader elsket sin Søn, vor Herre Jesus Kristus. Men han gav ham, som han havde allermest behag i, hen for vore synder. Tænk, at  Guds kærlighed mod os er så stor, at han gav sin enbårne Søn! Men der var ingen anden, der kunne frelse os, kun Jesus Kristus, fordi han er Gud højlovet i evighed. Og fordi han er det, må vi tro på ham og bør vi tro på ham!

Thi således elskede Gud verden,
at han gav sin Søn, den enbårne,
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes
men have et evigt liv. (Joh.3,16)

2. Gud Fader med Guds Søn

Vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd: Én sand Gud, men tre personer for evigt. Gud Fader ville at Guds Søn, Jesus Kristus, skulle komme ned på jorden og frelse sit folk fra deres synder. Guds Søn sagde: Ja Fader, at gøre din vilje er mit behag. Gud Helligånd taler til vore hjerter, om at vi har brug for at frelses fra vore synder og får os til at se på Jesus. Derfor synger vi denne sang, så vi kan prise den treenige Gud for hans frelse, som han planlagde fra evighed, udførte på Golgata og giver sine børn at tage imod i tro og af hans nåde.

Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig’ Gud som var,
og er og bliver dig,
vort takke-offer frem
vi bær’ ydmygelig! (vers 3 af “Nu takker alle Gud” Rinckart)

3. Jesus elsker alle små

Engang var der nogle forældre, der bar deres små børn hen til Jesus. Men disciplene troede, at Jesus kun var for voksne! Så de sagde, at de skulle gå! Men Jesus sagde: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. (Markus 10, 14-15). Faktisk sagde Jesus også, at den, der ikke tager imod Guds rige som et lille barn, slet ikke kommer ind i det. Vi bør altid tro og tage imod Jesu ord og velsignelse uden at tvivle og uden at blive for store og kloge i egne tanker.

Jesus elsker alle små,
Bibelen fortæller så,
derfor også jeg må tro,
han vil i mit hjerte bo.

(omkvæd)
://Ja, Han mig elsker, :// x3
min Bibel siger så.

Jesus er så god, så god,
for hans dyrebare blod
flød for mig på korsets træ,
det gør hjertet hvidt som sne!

4. Der bli'r noget for børnene i Himlen at få

Engang sagde Jesus til sine disciple, at de ikke skulle være bange, men at de skulle tro på Gud og på Jesus. Han fortalte dem, at han ville rejse op i Himlen for at gøre et hjem klar til dem i sin Faders Hus. Han fortalte dem, at han ville, at der hvor han er, skal også vi, som tror på ham, være (Johs.14,1-3). Himlen er så vidunderlig, at vi ikke kan forestille os det! Faktisk står der i Biblen, at hvad intet øje har set og hvad intet øre har hørt og hvad intet menneske har tænkt –  så vidunderligt er det, som Gud har gjort klar til os, der elsker ham (1 Kor.2,9-10).

Der bli’r noget for børnene i Himlen at få,
for de børn som i Herren dør!
De får kroner af guld,
de får harper at slå,
de får klæder så hvide som sne!

(omkvæd)
//:Der bli’r noget at få,:// x2
der bli’r noget for børnene at få!
I den himmelske stad
er enhver evigt glad,
der bli’r noget for børnenen at få! (fra gammel amerikansk børnesang)

5. Den vise mand bygged

Jesus sagde: Enhver, som hører mine ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen…Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. (Matt.7,24-27). Der kommer oversvømmelser og svære tider i alle menneskers liv. Kun hvis vores liv er bygget på Guds Ord, kan vi holde stand både i liv og i død.

//:Den vise mand bygged’ sit hus på klippegrund,:// x3
og regnen strømmed’ ned.
//:Og regnen strømmed’ ned og floderne steg op,:// x3
men huset på klippen stod fast.

//:Den dumme mand bygged’ sit hus på strandens sand,:// x 3
og regnen strømmed ned.
//:Og regnen strømmed’ ned og floderne steg op,:// x3
og huset på sandet brast ned.

6. Han søgte mig i nåde

Jesus sagde: Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. (Lukas 19,10) Vi er fortabte, ja døde i overtrædelser og synd. Men Jesus er kommet for at finde sine lam og bære dem hjem til sig. Og så siger Jesus: Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig. (Lukas 15,10).

Han søgte mig i nåde,
som gik på syndens vej.
Han fandt mig træt og såret
og bar mig hjem til sig,
mens engle for Guds trone sang
og Himlens harper lifligt klang:

(omkvæd)
Nåde, at han fandt mig,
nåde, at han vandt mig,
//:nåde, at han bar mig hjem til sig!:// x2

7. Han er opstanden

Da Jesus døde på korset, var der ingen tvivl om at han var død. I Biblen står der, at der flød blod og vand ud, da de stak ham i hjertet. Det er bevis på, at han virkelig var død. Han blev begravet i en klippehule og lå i graven 3 dage. Men så stod han op! For da Jesus døde, dræbte han døden! Derfor skal hver den, som tror på ham, leve om han end dør! Døden er opslugt og besejret ved Jesu død og opstandelse fra de døde. Derfor kan vi aldrig takke og prise ham nok!

Han er opstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus vor Frelser, lænkerne brød.
Han har besejret mørke og død.

(omkvæd)
Lov ham og pris ham vor Frelser og ven,
han som gi’r syndere livet igen.
Halleluja! Han synden jo bar!
Halleluja! En Frelser vi har!

8. Når vor vej her på jord

Vores liv er ligesom en vej. Jesus siger der er to veje: to mulige måder at leve livet på. Man kan gå ad den brede vej eller ad den smalle vej. Jesus siger at den brede vej leder til fortabelse. Den går alle mennesker på først. Men når Gud finder os, fører han os ind på sin vej, det er den smalle vej. Det er den vej, hvor vi angrer vore synder og omvender os til Gud. Der er ikke så mange der går på den smalle vej. Men det er den bedste vej, for det er den eneste vej, der fører til evigt liv. Den vej har et lys, som lyser for os, og det er Biblen, Guds Ord.

Når vor vej her på jord
er i lys af Guds Ord,
i hans helligheds glans vi skal bo.
Når vi vil, hvad han vil,
får vi kræfter dertil:
han vil gi’ os at lyde og tro.

(omkvæd)
Lyde og tro,
vil hos Jesus du bo,
finde vejen til glæde,
må du lyde og tro.

9. Op al den ting som Gud har gjort

Alt det, Gud har skabt, viser hvor stor Gud er. Selv det, at et lille blad kan sidde fast på en nælde eller en kvist, er der ingen videnskabsmand, hvor klog han end er, der kan forklare. Når vi ser alle de ting, Gud har skabt, – hvor vidunderlige de er, må det få os til at prise ham og synge højt til hans ære. Faktisk står der i Biblen, at hele Guds skaberværk priser ham: Solen står op hver morgen og forkynder Guds ære, træerne klapper i hænderne, fuglene synger hans pris.

Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted’ ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

10. Vejen jeg er

Jesus er vejen til Gud. Han siger, at den der tror på ham, skal leve, om han end dør. Tror vi på Jesus? Er det ham, der gør os glade? Er det ham, vi længes efter at være sammen med? Er det ham, der betyder mest for os? Vil vi stå op for ham, når andre fornægter ham? Jesus er den eneste vi kan regne med, for han lever altid og han gik i døden for os.

Vejen jeg er,
vejen jeg er,
vejen jeg er, siger Jesus kær.
Hver den som tror
mig i mit ord
er frelst, o glæde stor.

11. Jeg er vejen

Det er umuligt at komme hjem til Gud Faderen uden gennem Jesus. Han er den eneste vej til Faderen. Når vi kommer til Gud Faderen gennem Jesus Kristus og bekender vore synder og omvender os fra dem, vil han tage imod os for Jesu skyld, og vi må blive hans børn.

Jeg er vejen, sandheden og livet.
Ingen kommer til Faderen uden ved mig.
(Johs.ev.14,6).

12. Du Vor Fader

Denne bøn lærte Jesus sine disciple. De vidste ikke rigtigt hvordan de skulle bede. Men så spurgte de Jesus om det, og så lærte han dem det. Vi kan også synes det er svært at bede. Der er så meget der kommer i mellem os og Gud. Vi er syndere og vi vil selv bestemme. Vi må spørge Jesus om at hjælpe os med at bede. Han siger til alle der er trætte og ikke kan finde Gud: “Kom til mig alle I som er trætte og bærer tunge byrder. Jeg vil give jer hvile” (Matt. ev. 11,28). Når vi har fundet hvile hos Jesus, opdager vi, at vi kan komme til Gud som vores Far!

Du vor Fader, som er i Himlen,
helliget blive dit navn.
Dit rige komme, din vilje ske,
helliget blive dit navn.

Som i Himlen, så og på jorden,
helliget blive dit navn.
Giv os i dag vort daglige brød,
helliget blive dit navn.

Al vor skyld forlad os, o Fader,
helliget blive dit navn,
som vi forlader vore skyldnere,
helliget blive dit navn.

Led os ikke ind i fristelse,
helliget blive dit navn.
Fra alt det onde du os befri,
helliget blive dit navn.

For dit er Riget, magten og æren,
helliget blive dit navn.
I evighed, i evighed
helliget blive dit navn!
Amen. (Matt. ev. 6, 9-13)

13. Der er en kilde

I skoven kan man ofte finde en kilde. Man kan vaske sine snavsede fødder i den. Men den kan ikke vaske vores syndige hjerter rene. Det er der kun én kilde i verden der kan. Den flød fra Jesu side, dengang han døde på korset på Golgata, Langfredag, og de stak ham i siden med et spyd. Men på et andet kors, ved siden af Jesus, døde en røver, en tyv, en slem mand. Selv om han var ugudelig og slem, kom han med Jesus i Himlen, for Jesu blod vaskede alle hans synder bort. Jesus sagde til ham: “I dag skal du være med mig i Paradis.” Selv vidste han, at han var en synder og fortjente at dø. Han vidste også at Jesus var god og hellig og ikke fortjente at dø. Han ville gerne nøjes med, om bare Jesus ville huske på ham, når han kom hjem i Himlen. Men Jesus gav ham meget mere: han måtte selv komme med!

Der er en kilde, fyldt med blod,
fra Jesu sides sår.
Hver synder sænket i den flod,
et rent, nyt hjerte får.

Den ene tyv fra korset så,
den kilde flød for ham.
Og trods min skyld, som ham jeg må
bli’ fri for al min skam.

14. Kom som du er til din Fader

Når vi kommer til Jesus, nytter det ikke noget, at vi prøver at gøre os selv rene og fine først. Det kan vi ikke. Vi bli’r bare mer’ snavsede af det. Vi græmser mer’ snavs på. For oven på de grimme synder putter vi falske pæne ting, som i virkeligheden ikke er spor pæne, men meget grimmere end de første. Det hedder hykleri. Nej, vi må kommet til Jesus som vi er, smittede af synd og ugudelighed. Vi ville ikke have med Jesus at gøre, nej vi ville bestemme selv. Det må vi tage med til Jesus, for at han kan rense os fra det og give os fred med Gud.

Kom som du er til din Frelser,
smittet af vantroens dynd.
Blodet der flød fra hans side,
renser din sjæl fra al synd.

(Omkvæd)
Kast dig i Frelserens arme,
læg dig til ro ved hans bryst.
Hør vor det stormer derude,
her er der fredfyldt og tyst.

15. Vi for alle vild som får

Vi er alle ligesom får, der går deres egne veje, og ikke følger Hyrden. Vi tror vi ved bedre end Gud, og vi vil selv bestemme. Ligesom får, der selv vil bestemme, hvor det bedste græs er. Det er meget alvorligt at vende Gud ryggen. Men det er det, vi gør, når vi ikke lader ham bestemme i vore liv. Det er synd imod Gud. Og Gud siger, at den der synder skal dø! Gud kan ikke lade som om vi ikke har syndet, men skal straffe os. Men hans kærlighed er så stor, at han selv tog straffen på sig, ved at Jesus døde på korset. Den som tror på Jesus, skal ikke dø, men må leve fordi Jeus bar hans skyld.

//: Vi for alle vild som får, ://
//: vi vendte os hver sin vej. ://
Men Herren lod falde på ham, på ham
den skyld der lå på os alle.
Esajas 53,6.

16. Se åben står Guds faderfavn

Jesus fortæller denne historie: Der var en ung dreng, der sagde til sin far: “Far, giv mig alle de penge, jeg alligevel skal have når du engang dør!” Selv om faren var ked af det, gav han drengen det han skulle have engang. Så rejste den unge dreng langt væk. Han købte sig en masse ting, flot tøj, biler, lækker mad og han holdt en masse fester. Han fik også mange venner. Men så var pengene pludselig brugt, og der kom økonomisk krise i landet og drengen kunne ikke få arbejde. Han måtte passe grise. Men griserfarmeren glemte at give ham løn. Så han spiste grisenes mad. Så kom han til at tænke på sin far. Han var altid god. Han gav alle sine tjenere deres løn. Drengen kunne godt se, at han ikke fortjente at være sin fars søn mere. Han havde jo regnet med at han var død, han havde jo allerede fået sin arv. Men han ville rejse hjem og spørge om han ikke nok kunne få lov at være en af hans far tjenere på gården. Så han begyndte den lange rejse hjem. Da han kom nærmere sin fars gård, så han en lille prik helt ude i det fjerne. Prikken blev større, jo nærmere han kom. Nu lignede det en mand, jo, det var en mand! Og nu løb han hen imod drengen. Det var hans far! Han havde kigget efter ham hver dag. Nu glædede han sig så meget over at hans søn var kommet hjem, han sagde: “Min søn som var død er nu levende!” Og han gav sin dreng nyt tøj og sko og ring. Og han sagde at nu skulle de holde fest. Sådan, siger Jesus, bliver der fest og glæde i Himlen, når en synder omvender sig.

Se åben står Guds faderfavn
endnu i dag for dig!
End nævner han dig ømt ved navn
og kalder dig til sig.

Har du i fremmed land forspildt
den arv, du engang fik,
hør, hvor han kalder dig så mildt
i dette øjeblik.

Og høtidsklæder, sko og ring
er rede skønt du faldt;
af dig han venter ingenting,
men du kan vente alt!

17. Når juledag oprinder

Denne sang kan vi synge til jul. Men vi kan også synge den resten af året. Det er vidunderligt at tænke på, at Jesus, som ejede Himlens herlighed, valgte at komme herned og blive født som et hjælpeløst barn og blive lagt i en krybbe. Det gjorde han fordi, det er den eneste måde vi kan blive frelst. Den lille baby skulle hedde Jesus, fordi han skulle frelse sit folk fra dets synder. Derfor må vi, der tror på ham, hele tiden tænke på, hvor meget vores frelse har kostet, og vi må vende os bort fra synden, som bedrøver Jesus så meget.

Når juledag oprinder,
jeg vil til stalden gå,
//: hvor Frelseren jeg finder
i krybben lagt på strå. ://

Hvor god du var som ville
til jorden komme her!
//: I synd jeg ej vil spilde
min fremtids dage mer!://

Dig Jesus jeg behøver,
du kære sjæleven!
//: Giv at jeg ej bedrøver
med synder dig igen!://

18. Gud vil som solstråle sende

Gud vil at hans børn skal leve uangribeligt og uden svig – det betyder uden at være falsk og altid at være ærlig og ren i alt hvad vi gør. Han vil at vi skal være hans fejlfrie børn midt i en dårlig og syndig verden, hvor alle kun tænker på sig selv. Gud vil, at vi på den måde skal lyse, ja ligefrem stråle, som himmellys i verden. Himmellys er jo stjerner og sol og måne. De skinner smukt på en mørk himmel. Gud vil, vi skal ligne himmellysene! Det kan du læse i Filipperbrevet 2,14-15.

Gud vil som solstråle sende
sit barn i mørket ud.
Skinne jeg vil og bekende,
hvor lyst, der er hos Gud.

(Omkvæd)
For Jesus, for Jesus
vil jeg en solstråle være!
O Jesus, o Jesus,
send mig som solstråle ud!

Gud vil mig lære at skinne –
jeg er hans sendebud!
Og evangeliet bringe
til hver en synder ud.

Jeg skal en solstråle være,
jeg ved at Jesus vil,
kunsten af ham må jeg lære,
af ham få kraft dertil.

19. Hvad skal jeg give min Frelser?

Ingen kan fortjene Guds frelse. Frelsen er af nåde. Det betyder, den er helt gratis. Den er en gave vi aldrig nogensinde kan fortjene eller betale, hverken før eller senere. Men når vi er Guds børn, så er vi købt med Jesu blod, så tilhører vi jo Jesus! Så er vi hans ejendom. Så giver Gud os den vidunderlige vished at vi ikke længere skal tjene synden, men nu er frie til at tjene Jesus og gå på hans vej. Derfor vil vi elske ham, følge ham og leve for det, som han kalder os til.

Hvad skal jeg give min Frelser?
Hvad skal jeg gøre for ham?
Røgelse, myrra, juveler
ej kan forslå til Guds Lam.

(Omkvæd)
Jesus mig selv jeg dig bringer,
lægger mig ned for din fod,
at du mig evigt skal eje,
jeg er jo købt med dit blod.

Hvad skal jeg give min Frelser?
Læber, som priser hans navn,
fødder, som går ad hans stier,
dyrtkøbte sjæle til gavn.

Hvad skal jeg give min Frelser?
Evigt jeg tjene ham vil,
elske ham, følge ham, leve
for, hvad han kalder mig til.