Pastor og ældste

Ordination til pastor- og ældsteembedet

Guds Ord lærer klart, at hyrdeembedet er indstiftet af Herren Jesus Kristus. Apostlen Paulus skriver: ”Han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op.”

Oplæsning af Baptistbekendelsen af 1689, kapitel 26 paragraf 8-11:

8. En lokal menighed, samlet og organiseret på rette måde efter Kristi sind, består af embedsmænd og medlemmer. De embedsmænd, Kristus har udpeget til at blive valgt og indsat af kirken, er tilsynsmænd eller ældste og menighedstjenere. Disse skal udvælges til at administrere de særlige nådemidler, Herrens nadver og dåben, samt til at udøve lederrollen og de særlige tjenester som undervisning og kirketugt, som Herren har betroet dem og kaldet dem til. Dette mønster for kirkens opbygning skal fortsætte indtil verdens ende.

9. Den måde Kristus har fastsat til at kalde en given mand, som er kvalificeret og ved Helligånden udrustet til embedet som tilsynsmand eller ældste i en kirke, er, at han skal vælges ved fælles overenskomst og valg af kirken selv. En sådan mand skal højtideligt indsættes med bøn og faste og ved håndspålæggelse af ældsterådet i kirken (hvis der allerede er en eller flere udpegede ældste). Måden Kristus fastsatte for kaldelsen af en menighedstjener er, at han også skal vælges ved fælles overenskomst og af kirken og indsættes med bøn og ved håndspålæggelse.

10. Da pastorers arbejde består i at hengive sig selv uophørligt til Kristi tjeneste i hans menighed ved Ordets forkyndelse og bøn og ved at våge over deres sjæle, da de skal stå til regnskab for Kristus, har kirkerne, som de tjener, en alvorlig forpligtelse til at give dem ikke bare tilbørlig respekt, men også en del af deres materielle indtægt, alt efter hvad de evner.

Det bør gøres på en sådan måde, at pastorerne bliver forsørget, så de undgår trængsler, smerter og modgang, og så de undgår at blive opslugt af denne verdens anliggender, og så de har overskud til at vise gæstfrihed mod andre. Alt dette kræver naturen, og det bliver udtrykkeligt påbudt af vor Herre Jesus Kristus, som har forordnet, at de, der prædiker evangeliet, skal leve af evangeliet.

11. Selv om en forpligtelse er pålagt de ældste eller pastorerne til ivrigt at forkynde Ordet i kraft af deres embede, så er Ordets forkyndelse ikke udelukkende begrænset til dem. Derfor må og bør andre, som også er kvalificeret og udrustet af Helligånden til denne gerning og som er anerkendt og kaldet af kirken, udføre den.

En Jesu Kristi hyrde og lærer har følgende pligter:

  1. En tro udlægning af Guds ord og anvendelse på tilhørerne, så de uomvendte må blive forligt med Gud og de hellige må blive opbygget på deres hellige tro
  2. Fremførelse af bønner til Herren på menighedens vegne
  3. Udførelse af dåb og uddeling af Herrens måltid
  4. Ledelse af menigheden og udøvelse af kirketugt

Spørgsmål til kandidaten til pastor- og ældsteembedet:

  1. Tror du, at Det gamle og nye Testamentes Skrifter er Guds Ord og den eneste urokkelige rettesnor for tro og liv?
  2. Tilslutter du dig oprigtigt denne menigheds bekendelsesskrift, Baptistbekendelsen af 1689, som udtryk for De hellige Skrifters lære?
  3. Er du tilskyndet, så vidt du kender dit hjerte, til at søge ældsteembedet af kærlighed til Gud og af et oprigtigt ønske om at fremme hans ære ved evangeliet om hans Søn?
  4. Lover du med nidkærhed og troskab at bevare evangeliets sandheder, menighedens renhed og den indbyrdes fred, selv under forfølgelse og modstand?
  5. Lover du at leve et fromt liv, der kan tjene som eksempel for den hjord, som Gud har gjort dig til tilsynsmand for?
  6. Lover du i kærlighed til hjorden at udføre pligterne som hyrde for denne menighed, sådan som Gud vil give dig styrke?

Når kandidaten til pastor- og ældsteembedet har besvaret spørgsmålene bekræftende, stilles menighedens medlemmer følgende spørgsmål:

Modtager I, medlemmerne i denne menighed, denne bror som jeres hyrde og lærer, og lover I, at give ham al den ære, opmuntring og lydighed i Herren, som hans embede ifølge Guds Ord berettiger ham til?

Når medlemmerne i menigheden har besvaret dette spørgsmål bekræftende ved at løfte deres højre hånd, indvies kandidaten ved at ældsterådet beder for ham under håndspålæggelse.