Menighedstjener

Ordinationsritual til menighedstjenerembedet

Embedet som menighedstjener har som grundlag Kristi omsorg og kærlighed for sit folk. Så øm er Herrens omsorg for deres timelige behov, at han betragter det som er gjort mod en af de mindste brødre som gjort imod ham. For han vil sige til dem, der har tjent hans mindste: For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

I begyndelsen tjente apostlene selv de fattige, men siden for at de bedre kunne hengive sig til bønnen og tjenesten for Ordet, overgav de det ansvar til andre. De pålagde menigheden at vælge velanskrevne mænd, fyldt af den hellige Ånd og af visdom. Siden apostlenes dag har kirken anerkendt omsorgen for de fattige som en tjeneste i kirken overdraget til menighedstjenere.

Menighedstjenernes pligter består i at opmuntre kirkens medlemmer til at sørge for dem, der lider nød, give diskret og glad til dem der har behov, bede med de bedrøvede og minde dem om de hellige Skrifters trøst.

Hvis de skal udfylde et så helligt embede, må menighedstjenere være en pryd for den sunde lære ved et helligt liv, idet de er et eksempel på gudsfrygt i alle deres forhold til mennesker. Lad dem vandre i forbilledlig fromhed og ihærdigt udføre deres embedes pligter, så skal de, når hyrden over alle hyrder åbenbares, få herlighedens uvisnelige sejrskrans.

Oplæsning af Baptistbekendelsen af 1689, kapitel 26 paragraf 9:

Den måde Kristus har fastsat til at kalde en given mand, som er kvalificeret og ved Helligånden udrustet til embedet som ældste i en kirke, er, at han skal vælges ved fælles overensstemmelse og af kirken selv. En sådan mand skal højtideligt indsættes med bøn og faste og ved håndspålæggelse af ældsterådet i kirken (hvis der allerede er en eller flere udpegede ældste). Måden Kristus fastsatte for kaldelsen af en menighedstjener er, at han også skal vælges ved fælles overensstemmelse og af kirken og indsættes med bøn og ved håndspålæggelse.

Spørgsmål til kandidaten til embedet som menighedstjener:

  1. Tror du, at Det gamle og nye Testamentes Skrifter er Guds Ord og den eneste urokkelige rettesnor for tro og liv?
  2. Tilslutter du dig oprigtigt denne menigheds bekendelsesskrift, Baptistbekendelsen af 1689, som udtryk for De hellige Skrifters lære?
  3. Er du i dit hjerte overbevist om, at Gud selv har kaldet dig til embedet som menighedstjener?
  4. Modtager du embedet som menighedstjener, og lover du trofast at udføre alle dets pligter?
  5. Lover du at fremme menighedens renhed, fred og enhed?

Når kandidaten til embedet som menighedstjener har besvaret spørgsmålene bekræftende, stilles menighedens medlemmer følgende spørgsmål:

Modtager I, medlemmerne i denne menighed, denne bror som menighedstjener, og lover I, at give ham al den ære, opmuntring og lydighed i Herren, som hans embede ifølge Guds Ord berettiger ham til?

Når menighedens medlemmer har besvaret dette spørgsmål bekræftende ved at løfte deres højre hånd, indvies kandidaten ved at de ældste beder for ham under håndspålæggelse.