OPSUMMERING AF VORES TROSBEKENDELSE

Vi tilslutter os Baptistbekendelsen af 1689 som et godt udtryk for Bibelens lære. Men det følgende giver en god opsummering af, hvad vi tror på.

  1. Vi tror på Den hellige Skrift som Guds inspirerede og ufejlbarlige ord. Den er nedskrevet af profeter og apostle, der drevet af Helligånden har talt det der kom fra Gud. Og for at bevare sin sandhed lod Gud sit ord nedskrive i Bibelens 66 bøger. Derfor er Skriftens Ord den højeste autoritet i alle spørgsmål om tro og livsførelse.
  2. Vi tror på den hellige, treenige Gud. Han er én Gud i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden, som alle tre er lige i guddommelighed, almagt, herlighed, visdom og godhed. Denne Gud er den eneste Herre. Det er den evige, uendelige og uforanderlige Skaber af alle ting.
  3. Vi tror på vor Herre Jesus Kristus, den sande og levende Gud. Han påtog sig en sand og ægte menneskelig natur og vedbliver at være sand Gud og sandt menneske. Han blev undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. Han levede et fuldkomment og syndfrit menneskeliv under Guds lov. Han blev korsfæstet under Pontius Pilatus og han gav sig frivilligt hen i døden og blev et stedfortrædende sonoffer for vore synder. Han opstod sejrrig fra de døde på tredjedagen og er faret til himmels, hvor han nu sidder ved Guds højre hånd, og hvorfra han skal komme og dømme levende og døde.
  4. Vi tror, at mennesket er skabt i Guds billede. Oprindeligt havde vi fællesskab med Gud og levede uden synd. Men vore første forældre, Adam og Eva, gjorde oprør imod Gud og faldt væk fra fællesskabet med Gud. Og sammen med dem har vi alle syndet og gjort oprør mod Gud. Alle mennekser er født i synd og har en naturlig tilbøjelighed til at synde. Derfor er vi alle lovbrydere i tanker, ord og gerninger. Derfor er vi også under Guds dom og fortjener helvedes straf.
  5. Vi tror, at vi ikke kan frelses af noget som helst i os selv, men alene ved Guds nåde. Intet mennske kan komme til Kristus, uden at Faderen drager ham. Det er Gud alene, som udvælger, kalder, retfærdiggør syndige og ufortjenende mennesker i sin store barmhjertighed. Og dem han i sandhed har frelst, vil han også bevare i et helligt liv indtil enden.
  6. Vi tror på retfærdiggørelse ved tro alene på grund af Jesu sonofferdød, og ikke ved lovgerninger eller ved sakramenter eller ved nogen som helst gerning, vi kan udrette.
  7. Vi tror, at det er nødvendigt for ethvert menneske at angre sine synder og sætte sin lid til Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. Derfor bør Guds lov også forkyndes, så at vi kan erkende vore synder og fly til Jesus, som er synderes Ven og Frelser, for at få tilgivelse og frelse.
  8. Vi tror, at kristne mennesker bør leve et helligt liv. Skønt vi aldrig kan fortjene frelsen ved at holde Guds lov, bør vi dog forsøge at leve på en måde som er Gud til behag. Dette betyder, at vi bør have en dyb respekt for og lydighed mod Guds lov, som den er opsummeret i de ti bud og forklaret i hele Skriften. Dette kan vi ikke gøre i egen kraft, men vi må altid leve i tillid og tro på Herren Jesus Kristus og få hjælp fra Helligånden til at vandre efter Ordets befalinger.
  9. Vi tror, at Jesus Kristus har indstiftet den lokale menighed til at være en forsamling af troende og omvendte mennesker, der er sluttet sammen i underordnelse under Kristus, menighedens Herre. Kirken er kaldet til at være det sted, hvor Gud tilbedes efter Bibelens Ord, hvor Skriftens ord forkyndes rent, hvor evangeliet går ud til verden og hvor dåb og nadver forvaltes ret. Menigheden er Jesu Kristi legeme, og alle medlemmer er kaldet til at tjene Kristus i fællesskab, hver med sin nådegave, idet de opbygges ved Ordets forkyndelse og opbygger hinanden ved Ordet og bønnen.