Hvad tror vi på?

Først og fremmest tror Kristuskirken på evangeliet, som du kan læse om først; derefter kan du læse en opsummering af vores trosbekendelse.

HVad er evangeliet?

Det vigtigste for Kristuskirken er evangeliet, budskabet om Guds nåde i Jesus Kristus. Evangeliet er budskabet om, at Guds evige Søn blev et menneske, Jesus Kristus, for at blive vor Frelser og Herre. Han levede et fuldkomment liv på jorden og opfyldte Guds hellige Lov. Men han valgte at dø uskyldig for menneskers synd. Vi er syndere. Vi har brudt Guds Lov. Men Jesus døde i stedet for syndere som os. Og han opstod fra de døde på den tredje dag og besejrede døden. Han har derfor magt til at give enhver, som tror på ham tilgivelse for deres synder og evigt liv. Nu er Jesus konge i himlen og han vil komme igen for at holde dom over levende og døde.

Derfor kalder Jesus alle mennesker til at vende om fra deres synd og tro på ham som deres Herre og Frelser, før det er for sent. Jesus sagde selv: “Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!” (Markus 1:15) Enhver, som ydmyger sig foran Gud og angrer sine synder, og som tror på Herren Jesus som sin eneste Gud og Frelser, kan få syndsforladelse, et nyt hjerte og et evigt liv.

Opsummering af vores trosbekendelse

Som en menighed tilslutter vi os Baptistbekendelsen af 1689 som et godt udtryk for Bibelens lære. Men det følgende giver en god opsummering af, hvad vi tror på.

  1. Vi tror på Den hellige Skrift som Guds inspirerede og ufejlbarlige ord. Den er nedskrevet af profeter og apostle, der drevet af Helligånden har talt det der kom fra Gud. Og for at bevare sin sandhed lod Gud sit ord nedskrive i Bibelens 66 bøger. Derfor er Skriftens Ord den højeste autoritet i alle spørgsmål om tro og livsførelse.
  2. Vi tror på den hellige, treenige Gud. Han er én Gud i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden, som alle tre er lige i guddommelighed, almagt, herlighed, visdom og godhed. Denne Gud er den eneste Herre. Det er den evige, uendelige og uforanderlige Skaber af alle ting.
  3. Vi tror på vor Herre Jesus Kristus, den sande og levende Gud. Han påtog sig en sand og ægte menneskelig natur og vedbliver at være sand Gud og sandt menneske. Han blev undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. Han levede et fuldkomment og syndfrit menneskeliv under Guds lov. Han blev korsfæstet under Pontius Pilatus og han gav sig frivilligt hen i døden og blev et stedfortrædende sonoffer for vore synder. Han opstod sejrrig fra de døde på tredjedagen og er faret til himmels, hvor han nu sidder ved Guds højre hånd, og hvorfra han skal komme og dømme levende og døde.
  4. Vi tror, at mennesket er skabt i Guds billede. Oprindeligt havde vi fællesskab med Gud og levede uden synd. Men vore første forældre, Adam og Eva, gjorde oprør imod Gud og faldt væk fra fællesskabet med Gud. Og sammen med dem har vi alle syndet og gjort oprør mod Gud. Alle mennekser er født i synd og har en naturlig tilbøjelighed til at synde. Derfor er vi alle lovbrydere i tanker, ord og gerninger. Derfor er vi også under Guds dom og fortjener helvedes straf.
  5. Vi tror, at vi ikke kan frelses af noget som helst i os selv, men alene ved Guds nåde. Intet mennske kan komme til Kristus, uden at Faderen drager ham. Det er Gud alene, som udvælger, kalder, retfærdiggør syndige og ufortjenende mennesker i sin store barmhjertighed. Og dem han i sandhed har frelst, vil han også bevare i et helligt liv indtil enden.
  6. Vi tror på retfærdiggørelse ved tro alene på grund af Jesu sonofferdød, og ikke ved lovgerninger eller ved sakramenter eller ved nogen som helst gerning, vi kan udrette.
  7. Vi tror, at det er nødvendigt for ethvert menneske at angre sine synder og sætte sin lid til Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. Derfor bør Guds lov også forkyndes, så at vi kan erkende vore synder og fly til Jesus, som er synderes Ven og Frelser, for at få tilgivelse og frelse.
  8. Vi tror, at kristne mennesker bør leve et helligt liv. Skønt vi aldrig kan fortjene frelsen ved at holde Guds lov, bør vi dog forsøge at leve på en måde som er Gud til behag. Dette betyder, at vi bør have en dyb respekt for og lydighed mod Guds lov, som den er opsummeret i de ti bud og forklaret i hele Skriften. Dette kan vi ikke gøre i egen kraft, men vi må altid leve i tillid og tro på Herren Jesus Kristus og få hjælp fra Helligånden til at vandre efter Ordets befalinger.
  9. Vi tror, at Jesus Kristus har indstiftet den lokale menighed til at være en forsamling af troende og omvendte mennesker, der er sluttet sammen i underordnelse under Kristus, menighedens Herre. Kirken er kaldet til at være det sted, hvor Gud tilbedes efter Bibelens Ord, hvor Skriftens ord forkyndes rent, hvor evangeliet går ud til verden og hvor dåb og nadver forvaltes ret. Menigheden er Jesu Kristi legeme, og alle medlemmer er kaldet til at tjene Kristus i fællesskab, hver med sin nådegave, idet de opbygges ved Ordets forkyndelse og opbygger hinanden ved Ordet og bønnen.